Privacybeleid

Achtergrond
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft onze praktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO).
 
Verloskundigenpraktijk
In onze verloskundigenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van de cliënt verwerkt. Dit is noodzakelijk om een goede medische behandeling te kunnen geven en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld; de bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid of vanwege een wettelijke verplichting, onder andere het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.
 
De plichten van de verloskundigenpraktijk
Verloskundigenpraktijk Bloesem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaats vindt. De cliëntgegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
• voor zorgverlening;
• voor doelmatig beheer en beleid;
• voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
Deze gegevens worden zonder schriftelijke of mondelinge toestemming niet met andere zorgverleners uitgewisseld. Landelijke registratie voor kwaliteitsdoeleinden gebeurt bij ons via Peridos en Perined. Meer informatie over de registratie in Peridos is te vinden in de folder van de KNOV over Prenatale screening, onder het hoofdstuk ‘Gebruik van uw gegevens’. Meer informatie over Perined is te vinden op: perined.nl.
 
De verloskundigen bij Verloskundigenpraktijk Bloesem zijn zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Deze worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. De bewaartermijn is 15 jaar (vanaf de laatste behandeling/contact), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. 
 
De rechten van de cliënt als betrokkene
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is.
• Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet van belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan het dossier.
• Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van de gegevens te verzetten.
 
Als de cliënt gebruik wil maken van haar rechten, dan kan zij dit mondeling of schriftelijk laten weten aan Verloskundigenpraktijk Bloesem. 
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De verloskundigen van Verloskundigenpraktijk Bloesem hebben de verplichting vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijvoorbeeld wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor de gezondheid of die van een derde (zoals de ongeboren baby). Vastgelegde gegevens, kunnen indien noodzakelijk voor de behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de verloskundige die het zwangerschapsdossier deelt met het ziekenhuis bij een overname tijdens de bevalling).
 
Uitwisseling gegevens
Verloskundigenpraktijk Bloesem wisselt, nadat hiervoor gericht toestemming is gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met bijvoorbeeld de gynaecoloog. Indien de cliënt bij de gynaecoloog is geweest, dan deelt die op zijn of haar beurt een terugkoppeling van een consult of opname. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met de apotheek of een behandelend medisch specialist: de voorgeschreven medicatie en indien bekend welke medicatie niet mag worden gebruikt, bijvoorbeeld bij een allergie. Andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie kunnen daar rekening mee houden. Dit draagt bij de medicatieveiligheid van de zwangere.
 
Overdracht van het dossier  
Als er tijdens het zorgpad voor een andere verloskundigenpraktijk wordt gekozen, is het belangrijk dat de nieuwe verloskundigenpraktijk op de hoogte is van de medische geschiedenis van de cliënt; dit staat in het patiëntendossier. Er mag een kopie van het medisch dossier worden meegegeven aan de zwangere, om dit zorgvuldig over te dragen. Ook kan deze worden verstuurd via een beveiligde e-mail aan de nieuwe verloskundigenpraktijk.
 
Geboortekaartjes
Veel cliënten sturen na de geboorte van hun kindje een geboortekaartje naar ons toe. Wij hebben een bord in onze wachtkamer waar we deze geboortekaartjes ophangen. Wij gaan ervan uit dat wanneer dit naar ons wordt opgestuurd, wij het geboortekaartje mogen ophangen in de wachtkamer. 
 
Contact via e-mail  
Veel communicatie gaat bij ons via de mail. De autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft gemeld dat een cliënt wel gemaild mag worden over een afspraak of een melding dat bijvoorbeeld uitslagen binnen zijn, met vervolgens de vraag of de cliënt met de praktijk wil bellen. Verder contact via de mail is niet aan te raden.
 
Vraag of klacht
Bij vragen of klachten kan de cliënt altijd bij ons terecht. Levert een gesprek niets op of zijn er redenen om het gesprek niet aan te gaan, dan kan de cliënt contact zoeken de klachtenfunctionaris. Deze is onpartijdig en kan helpen in de bemiddeling tussen beide partijen. Contact opnemen kan via klachtverloskunde.nl

Zullen we je terugbellen?

Naam Telefoonnummer
© 2023 Bloesem verloskundigen
| Website: Het Wep